مشتریان

برخی از مشتریان ما در ERP:

• شرکت پخش البرز ( سهامی عام)
• شرکت ایران ذوب
• شرکت BASF ایران (pjs)
• جناب آقای محمود مبارکی
• ساندکو
• پرلا
• آرمیس (استقبال ترکیه)
• کوکل کولا
• هیمالیا

 

برخی از مشتریان ما در انیاک GDS:

چرم-مادچرم ماد

چرم فاخر اطلس نگارچرم فاخر اطلس نگار

باهمروباهمرو

آدیداس

آدیداس

شهر-چرمشهر چرم

چرم-مریمچرم مریم

چرم-ایلوکچرم ایلوک