Netsis Standard

سازما‌ن‌ها در روند اتوماسیون پروسه‌های داخلی خود مانند خرید، فروش، تهیه و توزیع، برنامه ریزی، مدیریت منابع مالی، حسابداری و سایر پروسه‌ها، به برنامه‌هایی نیاز دارند که بتوانند با مشتریان و تامین کننده‌های خود در فضای الکترونیک ارتباط برقرار نمایند.  Netsis Standard علاوه بر برنامه‌های مالی و حسابداری، با دیگر امکاناتی همچون مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت زنجیره‌ی تامین و برنامه ریزی نیازمندی مواد (MRP) برای موسساتی با حجم متوسط خاصه موسسات تولیدی طراحی شده است.

Netsis Standard با ساختار ماژول بندی شده خود، می‌تواند به نیازهای مختلف موسسه پاسخ داده همچنین با امکاناتی از قبیل پند کاربره بودن، چند زبانه بودن، پشتیبانی از واحدهای پولی مختلف و ارائه استانداردهای بین المللی حسابداری راهکاری موثر و متفاوت برای موسسات می‌باشد.

Netsis Standard بعنوان راهکاری برای موسساتی با حجم متوسط  دارای حداقل 3 و حداکثر 40 کاربر، ارائه شده است.